» درس‌های دانشگاه

روش‌های راستی‌‌آزمایی دسته‌بندها – معیارهای ارزیابی

بعد از ساخت یک مدل دسته‌بند برای یافتن شرایطی که با مشاهده یک داده جدید بتوان دسته یا گروه (Class) آنرا مشخص کرد، (عمل Classification) و همچنین جهت سنجش میزان کارآیی و دقت مدل پیشنهادی، نیاز به پارامترهایی داریم که پارامترهای معیارهای ارزیابی یا Evaluation Metrics شناخته می شوند. در اسلاید […]

درس مدل سازی و ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری

The Computer Performance And Evaluation Course این درس دريچه‌اي بسوي تكنيك‌ها و روش‌هاي تحلیل و مدل‌سازي، بطور خاص تحلیل سیستم‌های مارکوفی باز مي‌كند.  این درس ۳ واحدی در ۵۰ ساعت تدریس می‌گردد، موارد زیر با جزئیات کامل تدریس، بحث می‌گردد: سرفصل درس زنجیره های مارکوف مفاهیم پایه‌ای زنجیره‌های مارکوف >>> فیلم […]