حل مسائل فصل یازده کتاب مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری (شبکه بیزین)

ارسال شده در: ۱۸ دی ۱۳۹۷

فایل ارسالی شامل حل مسائل مرتبط با فصل یازده کتاب مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری دکتر مجید وفایی جهان است. در اینجا لازم است از خانمها انبایی، علامتیان و قوچان نژاد بخاطر حل این مسائل سپاسگذاری گردد.

فیلم‌های مرتبط با فصل یازده کتاب که می توانید دانلود کنید:

 

تمرین‌های حل شده مدلسازی بیزین در محیط Genie

فیلم آموزشی شبکه بیزین (کاربرد در تخمین داده‌های ناقص)

فیلم آموزشی شبکه بیزین ساده