فیلم آموزشی مدلسازی پیش بینی نتایج لیگ فوتبال با شبکه بیزین در محیط جنای (Genie)

ارسال شده در: ۷ فروردین ۱۳۹۶

در این فیلم آموزشی بر اساس داده‌های موجود در لیگ فوتبال انگلیس و بر اساس مقاله ای با عنوان PI-Football یک شبکه بیزین در محیط جنای (Genie) طراحی و پیاده سازی شده است. از نکات برجسته این فیلم بیان نکات ظریفی همچون توزیع آماری های مختلف از محیط جنی در کاربردهای واقعی همانند این مسئله است.

به تمام دانشجویان درس داده‌های حجیم و مدلسازی سیستم‌ها استفاده از این فیلم آموزشی را توصیه می کنم.

 

در اینجا از زحمات خانم مهندس مریم جلالی بابت تهیه این فیلم آموزشی و تحقیق در خصوص حل یک مسئله کاربردی تشکر و قدردانی می گردد.

 

فیلم های مرتبط:

 

فیلم آموزشی شبکه بیزین پویا با حل مثال کاربردی در محیط Genie

آموزش مقدماتی (۲) شبکه بیزین پویا در محیط Genie

آموزش مقدماتی (۱) شبکه بیزین پویا در محیط Genie

تمرین‌های حل شده مدلسازی بیزین در محیط Genie