حل مسئله شبکه بیزین پویا (دستی – نرم افزاری)

ارسال شده در: ۱۹ تیر ۱۳۹۶

در این فیلم آموزشی کاربرد شبکه بیزین پویا در یک مسئله کاربردی نشان داده شده است. مشکل اساسی در یادگیری شبکه های بیزین پویا نحوه محاسبه احتمال پسین و رخداد یک متغیر تصادفی است. در این فیلم آموزشی زیبا علاوه بر آموزش نحوه محاسبه احتمال پسین یاد می گیرد چگونه در محیط جنای آنرا محاسبه کنید.

این فیلم به همه دانشجوبان تحصیلات تکمیلی خصوصا کسانی که شبکه بیزین را فرا می گیرند توصیه می کنم.

در اینجا از زحمات خانم مهندس بهاره مباشری بابت تهیه این فیلم آموزشی و تحقیق در خصوص حل یک مسئله کاربردی تشکر و قدردانی می گردد.

فیلم های مرتبط:

نمونه سوال درس داده های حجیم

فیلم آموزشی شبکه بیزین پویا با حل مثال کاربردی در محیط Genie

نرم افزار Genie و حل مسئله نمونه

معرفی مقاله پایه در خصوص شبکه بیزین پویا