روش‌های راستی‌‌آزمایی دسته‌بندها – معیارهای ارزیابی

بعد از ساخت یک مدل دسته‌بند برای یافتن شرایطی که با مشاهده یک داده جدید بتوان دسته یا گروه (Class) آنرا مشخص کرد، (عمل Classification) و همچنین جهت سنجش میزان کارآیی و دقت مدل پیشنهادی، نیاز به پارامترهایی داریم که پارامترهای معیارهای ارزیابی یا Evaluation Metrics شناخته می شوند. در اسلاید زیر پرامترهای Confusion Matrix  یا ماتریس درهم ریختگی Accuracy، Percision و … مورد بحث قرار گرفته است.

معیارهای ارزیابی

در اینجا لازم است از سرکارخانم علامتیان بابت تهیه این اسلاید تشکر گردد.