تمرین فوق العاده درس داده های حجیم

این تمرین برای درس داده های حجیم و جهت ممارست در یادگیری و کار با نرم افزارهای مناسب تحلیل داده ها و خاصا نرم افزارهای تحلیل شبکه های بیزین طراحی شده است. دانشجویان عزیز لطفا این تمرین را دریافت و نسبت به حل آن اقدام کنند.

لینک دریافت تمرین فوق العاده (۱)

لینک های مرتبط:

Dr. Majid Vafaei Jahan

           Computer Engineering Department
          Islamic Azad University, Mashhad Branch
Web Site Farsi: http://fa.vafaeijahan.com;
Web Site English: www.VafaeiJahan.com;
 dr.vafaie