آخرین ورژن نرم افزار Genie و فایل آموزشی آن

دانشجویان عزیز می توانند آخرین ورژن نرم افزار Genie را به همراه فایل آموزشی آن از لینک های زیر دریافت کنند. این نرم افزار برای مدل سازی انواع شبکه بیزین کاربرد دارد.

لینک های مرتبط:

Dr. Majid Vafaei Jahan

           Computer Engineering Department
          Islamic Azad University, Mashhad Branch
Web Site Farsi: http://fa.vafaeijahan.com;
Web Site English: www.VafaeiJahan.com;
 dr.vafaie